ul. Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów

+48 627 320 710
lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie.

W ramach realizacji projektu na istniejącym boisku została położona nawierzchnia poliuretanowa typu tartan, powstało ogrodzenie oraz zamontowano stałe wyposażenie sportowe. Zastosowane rozwiązania sprzyjają uprawianiu sportu przez osoby niepełnosprawne. Obiekt jest wyposażony w oświetlenie.

Na wielofunkcyjnej arenie boiska o pow. 1320 m2 wydzielone zostały: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18 x 9 m oraz dwa boiska do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m każde.

Przyjęta koncepcja architektoniczna pozwala na elastyczne i wszechstronne użytkowanie obiektu przy optymalnym nakładzie środków finansowych. Dokonana głęboka modernizacja przywróciła boisku jego dawne funkcje sportowe oraz rozszerzyła zakres możliwego wykorzystania. Możliwa jest realizacja podstawy programowej z zakresu wychowania fizycznego.

Nastąpiło uzupełnienie nauczania matematyki, biologii, fizyki, chemii i geografii o nauczanie metodą eksperymentalną z wykorzystanie rozwiązań ICT. Projekt wpłynął na kształtowanie postaw innowacyjności i kreatywności uczniów oraz ich umiejętność pracy zespołowej.

Użytkownikami boiska są uczniowie i nauczyciele I liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie. W roku szkolnym 2015/16 w szkole uczyło się 348 uczniów (111M i 237K), jednak uwzględniając trendy demograficzne oraz zmiany struktury systemu oświaty obiekt został oszacowany na wzrost liczby użytkowników do co najmniej 400.

Umowy z innymi podmiotami pozwalają rozszerzyć zakres użytkowników boiska wielofunkcyjnego.

Super User
Kategoria:

Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 746 580,05 zł

Kwota dofinansowania: 634 593,04 zł

Uzasadnienie realizacji projektu:
W toku przeprowadzonej diagnozy sytuacji I LO  beneficjant    stwierdził, iż  problemy  szkoły w dużej mierze wynikają z braku odpowiedniej infrastruktury sportowej. Na podstawie oglądu stanu obecnego  boiska, przeprowadzonych badań ankietowy, analizy dokumentów, diagnozy demograficznej,  wywiadów bezpośrednich oraz szerokiej analizy otoczenia szkoły ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska sportowego, beneficjent doszedł do wniosku,  iż przebudowa szkolnego boiska jest zadaniem bezalternatywnym.  Boisko szkolne w obecnym stanie nie nadaje się do użytkowania. Jest niewymiarowe, nie posiada wyposażenia, a trening na nim wiąże się z dużym ryzykiem doznania urazu. Wymaga ono kompleksowej rozbudowy i wyposażenia w stałe urządzenia sportowe. Zły stan  boiska uniemożliwia właściwą realizację podstawy programowej z zajęć wychowania fizycznego oraz wyklucza prowadzenie na nim innych szkolnych form aktywizacyjnych.

Cele projektu:
Celem projektu  „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie”  jest poprawa jakości edukacji w I LO w Ostrzeszowie oraz rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności pracy zespołowej u uczniów szkoły.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch celów szczegółowych:

  1. wzrostu umiejętności rozwiązywania problemów naukowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych przy wykorzystaniu metod doświadczalnych, terenowych i demonstracyjnych oraz przy użyciu urządzeń zawierających rozwiązania ICT, oraz
  2. rozwoju umiejętności, cech i postaw pożądanych z punktu widzenia rynku pracy, poprzez wychowanie sportowe uczniów.

Aby to uzyskać  koniecznym jest zapewnienie uczniom warunków realizacji działań zmierzających  do osiągnięcia powyższych priorytetów.

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. W ramach realizacji projektu na istniejącym boisku zostanie położona nawierzchnia poliuretanowa, powstanie ogrodzenie oraz zostanie zamontowane stałe wyposażenie sportowe. Zastosowane zostaną rozwiązania sprzyjające uprawianiu sportu przez osoby niepełnosprawne. Obiekty zostanie oświetlony. Na wielofunkcyjnej arenie boiska o pow. 1320 m2 wydzielone zostaną: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18 x 9 m oraz dwa boiska do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m każde.Przyjęta koncepcja architektoniczna pozwoli na elastyczne i wszechstronne użytkowanie obiektu przy optymalnym nakładzie środków finansowych.

Planowane efekty realizacji projektu:
Dokonana głęboka modernizacja przywróci boisku jego dawne funkcje sportowe oraz rozszerzy zakres możliwego wykorzystania. Możliwa będzie realizacja podstawy programowej z zakresu wychowania fizycznego oraz nastąpi konieczne uzupełnienie nauczania matematyki, biologii, fizyki, chemii i geografii o nauczanie metodą eksperymentalną z wykorzystanie rozwiązań ICT. Projekt wpłynie na kształtowanie postaw innowacyjności i kreatywności uczniów oraz ich umiejętność pracy zespołowej.

Beneficjenci projektu: 
Użytkownikami boiska będą uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie.

Mocą uchwały Zarządu Powiatu  nr 30/2017 projekt został przekazany do realizacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie.

 
Marzena Pomorska
Kategoria:
Super User
Kategoria:

Pierwszym etapem zadania było przygotowanie dokumentacji technicznej. Koncepcja architektoniczna została uzgodniona z dyrekcją i nauczycielami I LO. Była wynikową możliwości techniczno-przestrzennych oraz funkcji, jakie obiekt powinien spełniać, by zaspokoić potrzeby przyszłych użytkowników. Projekt uwzględnia funkcje boiska określone w „Kompleksowym planie wykorzystania infrastruktury”. Duży wkład w przygotowanie Planu miał wyłoniony w postępowaniu Partner projektu. W projekcie w sposób szczególny uwzględniono dostosowanie rozwiązań technicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przyjęto parametry nawierzchni umożliwiające wszechstronne wykorzystanie boiska zgodnie z „Planem…”

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie wnioskodawca przystąpi do wyłonienia wykonawcy robót w procedurze przetargowej. Wnioskodawca przewiduje ogłoszenie przetargu w lipcu 2017 r (przewidywany termin rozstrzygnięcia wrzesień 2017). Prace budowlane obejmą najpierw roboty przygotowawcze, tj rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowo-betonowej na powierzchni ok. 634 m2. Na podstawie wizji lokalnej i badania stanu istniejącej nawierzchni oszacowano, iż warstwa bitumiczno-asfaltowa ma grubość ok. 6-8 cm. Istniejąca podbudowa będzie pozostawiona i wykorzystana jako element podbudowy. Na przygotowanym podłożu zostanie położona 10 cm warstwa odsączająca w postaci podstępki z piasku zagęszczonego, a na niej warstwa 15 cm konstrukcyjna i 5 cm warstwa klinująca. Na warstwie podbudowującej zostanie położna warstwa wierzchnia. Najpierw położna zostanie wodoprzepuszczalna warstwa podkładowa o gr. 35 mm z granulatu i ścieru gumowego ze żwirem kwarcowym i lepiszczem poliuretanowym, a następnie nawierzchnia poliuretanowa składająca się z dwóch warstw: nośnej i użytkowej. Nawierzchnia układana będzie mechanicznie przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Warstwa użytkowa zostanie wykonana technologią maszynową. Grubość warstwy to 2-3 mm. Po związaniu komponentów na nawierzchnię naniesione zostaną metodą natrysku linie gry. Na arenie zostaną zamontowane elementy wyposażenia, tj. 2 bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami, 4 kosze typu „gęsia szyja” do gry w koszykówkę oraz słupy do siatki do gry w siatkówkę. Zostanie zainstalowane oświetlenie w postaci 8 punktów świetlnych zainstalowanych na 6 słupach wys. 9 m (na słupach w centralnej części boiska zostaną zainstalowane po 2 oprawy). Łączna 8 x 400W. Arena boiska zostanie ogrodzona ogrodzeniem systemowym o wys.6 m i dł. 148m, z brama wjazdową oraz dwoma furtkami.

Projekt został przygotowany zgodnie z obowiązującym prawem i normami technicznymi oraz w zgodzie z najlepszymi zasadami wiedzy technicznej. Za prawidłową realizację procesu inwestycyjnego odpowiadać będzie inspektor nadzoru.

Super User
Kategoria:
Super User
Kategoria: